Leonid Volnitsky


I’ve moved to Kiev, Ukraine (but I still monitor my US voice/snail mail). I am C++ dev and I do some freelancing now.

leonid@volnitsky.com
+38 063 985 0257
leonia_vv (skype)

lvv-medium.jpg