Leonid Volnitsky


I’ve moved to Kiev, Ukraine (but I still monitor my US voice/snail mail). I am C++ dev and I do some freelancing now.

leonid@volnitsky.com
+38 050 163 2200 (cell)
leonia_vv (skype)

lvv-medium.jpg